Regulamin

Sprzedawca

PM4IT
ul. Wrocławska 10c/41
01-493 Warszawa
Polska

Tel: +48 602 691 899
e-mail: malicoart@gmail.com

Dane bankowe:

Mbank
Numer rachunku: 50 1140 2017 0000 4802 0764 4802

§ 1 Informacje ogólne

PM4IT Andrzej Libucki, zwane dalej PM4IT, prowadzi pod adresem internetowym http://www.malicoart.pl sklep internetowy oferujący obrazy, plakaty, druki na płótnie, fotografie i ramy. PM4IT będący właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy PM4IT a klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym PM4IT. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między PM4IT oraz klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez PM4IT.
Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Rejestracja użytkowników

Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w sekcji Moje konto”.

§ 3 Zawarcie umowy

Przedstawione przez PM4IT w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez PM4IT formularze zamówień online.
Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe, klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów wysyłki.
Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi/poczcie.
Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %).

§ 4 Płatność

Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty, w postaci wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto.

§ 5 Dostawa

Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, PM4IT zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Polski, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość opłat związanych z wysyłką.
W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

Osobisty odbiór towarów jest możliwy.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadające widoczne szkody opakowania lub zawartości należy zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową lub pocztą z PM4IT.

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować PM4IT.

Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

§ 8 Prawo do odstąpienia od warunków umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres podany powyżej w stanie niezmienionym. Klient powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał w zamówieniu, a także oryginalne opakowanie.

Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klientowi zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta.

Nie będą przyjmowane w powyższym zakresie przesyłki odsyłane za pobraniem. Klient, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy odsyła Towar na własny koszt, koszty przesyłki pierwotnej Towaru do Klienta nie podlegają zwrotowi

§ 9 Rękojmia

Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok.
PM4IT nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, druków artystycznych i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
Do wykonania oferowanych produktów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku farb akrylowych, druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych produktów. Druki Ink-jet nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowych działań.
Klient zobowiązuje się w przeciągu dwóch tygodni od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
Okres rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym klient otrzymał dany towar.
W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, klient zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, klient powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli klient nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
Jeżeli PM4IT dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwego towaru. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec PM4IT.

§ 10 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością PM4IT do momentu uiszczenia pełnej zapłaty. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością PM4IT, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

§ 11 Odstąpienie

PM4IT ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych przez klienta

§ 12 Prawa autorskie

Sprzedawane przez PM4ITprodukty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów PM4IT
Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).

Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie PM4IT, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

PM4IT zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.)..

§ 13 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.